Tartalomhoz ugrás
MINI BÖLCSŐDE
KÖZÉRDEKŰ > PÁLYÁZATOK
SIKERESEN PÁLYÁZTUNK:  
MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA SZORGALMATOSON

Pályázó neve: Szorgalmatos Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: „Mini bölcsőde létrehozása Szorgalmatoson”
Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00002
Támogatás összege: 154 500 000 .- HUF
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

A PROJEKT BEMUTATÁSA
2017. január elsejétől a gyermekvédelmi törvény (GYV, 1997) módosításának hatására alapvetően átalakult a gyermekek napközbeni ellátása. Ennek értelmében a 3 évesnél fiatalabb gyermekek ellátásának megszervezését minden esetben bölcsődei ellátás keretén belül kell megvalósítani, amelyhez különböző, a korábbiaknál rugalmasabb ellátási formákat alakítottak ki. A módosítás célja, hogy ezek az új formák a települések kisgyermekkorú népességszámához, valamint a munkahelyi adottságokhoz igazodva biztosítsák a gyermekek napközbeni elhelyezését (EMMI, 6/2016).
Az ellátást biztosíthatja bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, és családi bölcsőde. Fentieken túl a 3 éves és idősebb gyermekek ellátását is biztosító napközbeni gyermekfelügyelet, illetve a korábbiakhoz hasonlóan az alternatív napközbeni ellátás egészíti ki a napközbeni ellátások skáláját (KSH, 2018).
A KSH adatai szerint, 2017-ben a 4 bölcsődei, valamint a napközbeni gyermekfelügyeleti ellátási formában a beíratott gyermekek száma elérte a 44 896 főt. Sajátos nevelési igényű volt a beíratott gyerekek 2%-a, és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma meghaladta az 1300 főt (KSH, 2018).
A projekt keretében Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Tiszavasvári járásban, Szorgalmatoson a Munkácsy Mihály utca HRSZ.183 alatt található ingatlanon egy új Mini bölcsőde kialakítása valósul meg 8 férőhellyel és 1 csoportszobával.
Szorgalmatos jelenleg nem rendelkezik semmilyen a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító szolgáltatással, az itt élő szülők a bölcsődés korú gyermekeiket vagy otthon nevelik, vagy más településre viszik, hogy a bölcsődei ellátást igénybe vegyék, vagy pedig drasztikus lépésként elköltöznek a településről olyan településre, ahol biztosított a bölcsődei ellátás.
Szorgalmatos község vezetése az Európai Bizottság ország-specifikus, Magyarország részére történő ajánlásaival összhangban ezért döntött úgy, hogy kialakítja a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait. Az Önkormányzat továbbá célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
Jelen Projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához, mint mini bölcsődéhez való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, ezek között volt Szorgalmatos község is, ahol a mai napig nem megoldott a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése.
Jelen projekt a Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja és egyúttal hozzájárul a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat 1. b) bölcsődefejlesztés alprogramjához, a TOP területén lévő 5000 fő és ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatok újonnan létrehozandó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények - esetünkben mini bölcsőde - létrehozásához.

A projekt céljainak bemutatása
Közvetlen cél: 8 fős mini bölcsőde komplex kialakítása Szorgalmatoson.
A fejlesztés tartalmazza a szükséges kiszolgáló helyiségeket, eszközöket, berendezéseket, valamint udvari játszóeszközöket.
A mini bölcsőde kialakítása a jelenleg feltárt igények alapján történik, azonban az önkormányzat szem előtt tartja egy későbbi férőhelyszám növelés lehetőségét is.
Közvetett cél: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
Többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A projekt tartalma, megvalósíthatósága
A projekt tevékenységei:
Fejlesztéssel érintett bölcsődei/mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás
NEVE, ÁGAZATI AZONOSÍTÓJA (amennyiben rendelkezik vele) és CÍME:

Új bölcsőde létesítése a Szorgalmatos, Munkácsy út 28. sz. alatt
Önállóan támogatható tevékenység:
Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
Választható tevékenység:
 • új bölcsőde építése (csoportszoba, kiegészítő helyiségek)
 • akadálymentesítés
 • infokommunikációs akadálymentesítés
 • energiahatékonysági szempontok érvényesítése
 • Nyilvánosság biztosítása
 • eszközbeszerzés
 • megújuló energiaforrások kialakítása
 • udvar, játszóudvar kialakítása
 • kerékpár támaszok és tárolók kiépítése
 • babakocsitároló létesítése
 • parkolók kialakítása
 • weboldal kialakítás
                                                                             
Önállóan támogatható tevékenységek
A projekt főtevékenysége egy új mini bölcsőde építése Szorgalmatoson a Munkácsy Mihály utca 28. szám (HRSZ.183) alatti önkormányzati tulajdonban lévő területen.
A projekt tervezése az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2015. évi CCXXIII. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
Az új építést az indokolja, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában olyan épület, aminek átalakításával, vagy bővítésével a mini bölcsőde kialakítható lenne a vonatkozó előírások és jogszabályok szerint.
Az ingatlan utcafrontján jelenleg a település orvosi rendelője található, a bölcsőde az ingatlan hátsó, védettebb részén kerül kialakításra több szinten.
Az ingatlan az Óvodával szemben helyezkedik el, amely mögött az Iskola található. A szülők így egyetlen parkolással tudják mind az iskolás, mind az óvodás, mind a bölcsődés gyermekeiket az adott intézményekbe vinni. A tervezett épület Pince + Fsz. + tetőtér kialakítású, hagyományos falazott szerkezetű épület, előregyártott vasbeton gerendás födémekkel, L alakú nyeregtetővel fedve kerül kialakításra.
A Bölcsőde területe zöld növényekkel is lehatárolt kerítéssel lesz leválasztva az Orvosi Rendelőtől oly módon, hogy a melegítő konyha bejárata a kerítésen kívül helyezkedik el.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Akadálymentesítés
Az épület bejáratainál akadálymentes rámpa és fedett terasz készül, az épület mindkét terasza csúszásmentes kerámia burkolólappal lesz kialakítva. Az épület funkcionális helyiségei akadálymentesen megközelíthetők és akadálymentes vizesblokk is kialakításra kerül.
Infokommunikációs akadálymentesítés
Az épület folyosóin vezetősáv kerül kialakításra, valamint a helyiségtáblák alatt a helyiségek nevei brai írással is feltüntetésre kerülnek a vakok és gyengén látók igényeinek megfelelően. A halláskárosultak számára mobil indukciós hurok kerül beszerzésre.

Szórt azbeszt mentesítés
Jelen projekt új építést tartalmaz és az építési terület nem tartalmaz szórt azbesztet, ezért az azbesztmentesítés nem releváns tevékenység

Nyilvánosság biztosítása
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra a nyilvánosság biztosítása érdekében:
Szorgalmatos községben az elmúlt 6-8 évben épület épületek tervezése során az energiatakarékos működésre fokozott figyelmet fordítottak, ennek megfelelően a bölcsődénél is az energiahatékony gépészeti megoldásokat alkalmazzuk.
A Mini Bölcsőde Dél-keleti udvarrészén a 0-3 éves korosztály igényeinek megfelelő játszótér kerül kialakításra játszóeszközökkel.

Szorgalmatos Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Vissza a tartalomhoz