Tartalomhoz ugrás
PÁLYÁZATOK
KÖZÉRDEKŰ
 
AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁSOK
- Jelenleg nincs ajánlattételi felhívás kiírva
SIKERES PÁLYÁZATAINK:  
KOMMUNÁLIS ESZKÖZ BESZERZÉSE A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN

Pályázó neve: Szorgalmatos Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: „Kommunális eszköz beszerzése - 2022"
Projekt azonosító: MFP-KOEB/2022
Támogatás összege: 14 200 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023

A PROJEKT BEMUTATÁSA
Szorgalmatos Község Önkormányzata 2022. áprilisában 14 200 000 Ft összegű támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszköz beszerzése - 2022 című, MFP-KOEB/2022  kódszámú pályázati kiírás keretében.

Az eszközbeszerzéssel olyan település fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátása a cél, mley hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki településen elő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életformára. A munkagép beszerzésével elvégzett munka hozzájárul, hogy az odalátogatók településről kialakított első benyomása kellemes, pozitív legyen, a közterületek rendezettek legyenek javítva az ott élő családok életminőségét.

Támogatás mértéke: 100%


ÓVODAI JÁTÉKOK BESZERZÉSE A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN

Pályázó neve: Szorgalmatos Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022"
Projekt azonosító: MFP-OJKJF/2022
Támogatás összege: 5 930 215 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023

A PROJEKT BEMUTATÁSA
Szorgalmatos Község Önkormányzata 2022. áprilisában 5 930 215 Ft összegű támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022 című, MFP-OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében.

A településen működő óvodában új udvari játékok kerültek beszerzésre, mellyel célunk a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése. A létrehozott játszóudvar, fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára. Távlati célunk, hogy a fiatal párok és családok számára élhető települési környezetet teremtsünk.
Támogatás mértéke: 100%


MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA SZORGALMATOSON

Pályázó neve: Szorgalmatos Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: „Mini bölcsőde létrehozása Szorgalmatoson”
Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00002
Támogatás összege: 154 500 000 .- HUF
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

A PROJEKT BEMUTATÁSA
2017. január elsejétől a gyermekvédelmi törvény (GYV, 1997) módosításának hatására alapvetően átalakult a gyermekek napközbeni ellátása. Ennek értelmében a 3 évesnél fiatalabb gyermekek ellátásának megszervezését minden esetben bölcsődei ellátás keretén belül kell megvalósítani, amelyhez különböző, a korábbiaknál rugalmasabb ellátási formákat alakítottak ki. A módosítás célja, hogy ezek az új formák a települések kisgyermekkorú népességszámához, valamint a munkahelyi adottságokhoz igazodva biztosítsák a gyermekek napközbeni elhelyezését (EMMI, 6/2016).
Az ellátást biztosíthatja bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, és családi bölcsőde. Fentieken túl a 3 éves és idősebb gyermekek ellátását is biztosító napközbeni gyermekfelügyelet, illetve a korábbiakhoz hasonlóan az alternatív napközbeni ellátás egészíti ki a napközbeni ellátások skáláját (KSH, 2018).
A KSH adatai szerint, 2017-ben a 4 bölcsődei, valamint a napközbeni gyermekfelügyeleti ellátási formában a beíratott gyermekek száma elérte a 44 896 főt. Sajátos nevelési igényű volt a beíratott gyerekek 2%-a, és a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma meghaladta az 1300 főt (KSH, 2018).
A projekt keretében Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Tiszavasvári járásban, Szorgalmatoson a Munkácsy Mihály utca HRSZ.183 alatt található ingatlanon egy új Mini bölcsőde kialakítása valósul meg 8 férőhellyel és 1 csoportszobával.
Szorgalmatos jelenleg nem rendelkezik semmilyen a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító szolgáltatással, az itt élő szülők a bölcsődés korú gyermekeiket vagy otthon nevelik, vagy más településre viszik, hogy a bölcsődei ellátást igénybe vegyék, vagy pedig drasztikus lépésként elköltöznek a településről olyan településre, ahol biztosított a bölcsődei ellátás.
Szorgalmatos község vezetése az Európai Bizottság ország-specifikus, Magyarország részére történő ajánlásaival összhangban ezért döntött úgy, hogy kialakítja a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait. Az Önkormányzat továbbá célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
Jelen Projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához, mint mini bölcsődéhez való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, ezek között volt Szorgalmatos község is, ahol a mai napig nem megoldott a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése.
Jelen projekt a Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja és egyúttal hozzájárul a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat 1. b) bölcsődefejlesztés alprogramjához, a TOP területén lévő 5000 fő és ez alatti lakosságszámú települési önkormányzatok újonnan létrehozandó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények - esetünkben mini bölcsőde - létrehozásához.

A projekt céljainak bemutatása
Közvetlen cél: 8 fős mini bölcsőde komplex kialakítása Szorgalmatoson.
A fejlesztés tartalmazza a szükséges kiszolgáló helyiségeket, eszközöket, berendezéseket, valamint udvari játszóeszközöket.
A mini bölcsőde kialakítása a jelenleg feltárt igények alapján történik, azonban az önkormányzat szem előtt tartja egy későbbi férőhelyszám növelés lehetőségét is.
Közvetett cél: a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
Többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A projekt tartalma, megvalósíthatósága
A projekt tevékenységei:
Fejlesztéssel érintett bölcsődei/mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás
NEVE, ÁGAZATI AZONOSÍTÓJA (amennyiben rendelkezik vele) és CÍME:

Új bölcsőde létesítése a Szorgalmatos, Munkácsy út 28. sz. alatt
Önállóan támogatható tevékenység:
Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
Választható tevékenység:
 • új bölcsőde építése (csoportszoba, kiegészítő helyiségek)
 • akadálymentesítés
 • infokommunikációs akadálymentesítés
 • energiahatékonysági szempontok érvényesítése
 • Nyilvánosság biztosítása
 • eszközbeszerzés
 • megújuló energiaforrások kialakítása
 • udvar, játszóudvar kialakítása
 • kerékpár támaszok és tárolók kiépítése
 • babakocsitároló létesítése
 • parkolók kialakítása
 • weboldal kialakítás
                                                                             
Önállóan támogatható tevékenységek
A projekt főtevékenysége egy új mini bölcsőde építése Szorgalmatoson a Munkácsy Mihály utca 28. szám (HRSZ.183) alatti önkormányzati tulajdonban lévő területen.
A projekt tervezése az alábbi jogszabályok figyelembe vételével történt:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2015. évi CCXXIII. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
Az új építést az indokolja, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában olyan épület, aminek átalakításával, vagy bővítésével a mini bölcsőde kialakítható lenne a vonatkozó előírások és jogszabályok szerint.
Az ingatlan utcafrontján jelenleg a település orvosi rendelője található, a bölcsőde az ingatlan hátsó, védettebb részén kerül kialakításra több szinten.
Az ingatlan az Óvodával szemben helyezkedik el, amely mögött az Iskola található. A szülők így egyetlen parkolással tudják mind az iskolás, mind az óvodás, mind a bölcsődés gyermekeiket az adott intézményekbe vinni. A tervezett épület Pince + Fsz. + tetőtér kialakítású, hagyományos falazott szerkezetű épület, előregyártott vasbeton gerendás födémekkel, L alakú nyeregtetővel fedve kerül kialakításra.
A Bölcsőde területe zöld növényekkel is lehatárolt kerítéssel lesz leválasztva az Orvosi Rendelőtől oly módon, hogy a melegítő konyha bejárata a kerítésen kívül helyezkedik el.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Akadálymentesítés
Az épület bejáratainál akadálymentes rámpa és fedett terasz készül, az épület mindkét terasza csúszásmentes kerámia burkolólappal lesz kialakítva. Az épület funkcionális helyiségei akadálymentesen megközelíthetők és akadálymentes vizesblokk is kialakításra kerül.
Infokommunikációs akadálymentesítés
Az épület folyosóin vezetősáv kerül kialakításra, valamint a helyiségtáblák alatt a helyiségek nevei brai írással is feltüntetésre kerülnek a vakok és gyengén látók igényeinek megfelelően. A halláskárosultak számára mobil indukciós hurok kerül beszerzésre.

Szórt azbeszt mentesítés
Jelen projekt új építést tartalmaz és az építési terület nem tartalmaz szórt azbesztet, ezért az azbesztmentesítés nem releváns tevékenység

Nyilvánosság biztosítása
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra a nyilvánosság biztosítása érdekében:
Szorgalmatos községben az elmúlt 6-8 évben épület épületek tervezése során az energiatakarékos működésre fokozott figyelmet fordítottak, ennek megfelelően a bölcsődénél is az energiahatékony gépészeti megoldásokat alkalmazzuk.
A Mini Bölcsőde Dél-keleti udvarrészén a 0-3 éves korosztály igényeinek megfelelő játszótér kerül kialakításra játszóeszközökkel.

Magyar Falu Program – Orvosi eszközpark fejlesztése Szorgalmatoson
 
A pályázati konstrukció címe azonosító száma:
Pályázati konstrukció A Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz ” című alprogramhoz  - A kiírás kódszáma: MFP-AEE/2019
A projekt címe:
Orvosi eszközpark fejlesztése Szorgalmatoson
A projekt azonosítója: 3005932587
A projekt keretében a Szorgalmatos Községben üzemelő háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis működéséhez szükséges eszközök beszerzése és előkészítési tevékenysége történt meg. Az eszközbeszerzés kapcsolódik a működési engedélyben és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységekhez. A projekt keretében a szükséges, eszközlistában található, adott egészségügyi alapellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép és egyéb eszköz beszerzése történt meg.
A projekt keretében a helyi egészségügyi alapellátás eredményessége és hatékonysága javult, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése valósult meg. A háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzése valósult meg. A fejlesztés eredményeként korábban hiányzó orvosi eszközöket vásároltunk illetve az elavult orvosi eszközöket cseréltük le.
   
   
 

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 250 000 000 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A „ Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” CÍMMEL AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00086 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN.

Projektgazda: Tiszalök Város Önkormányzata
Konzorciumi tagok:
Tiszalök Város Önkormányzata
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Tiszadada Község Önkormányzata
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Tiszatardos Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott projekt megvalósulási időszaka: 2018.02.01. - 2021.01.31.  250 000 000 Forint 100 %-os vissza nem térítendő támogatás.
Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.
Célunk:
 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;
 • munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;
 • a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;
 • közösség egészségfejlesztése;
 • a térségi életminőség javítása;
 • a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepétgenerációs programokkal, sportnapokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.
Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre


EFOP-1.5.3-16-2017-00086 "Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért" pályázat
Szorgalmatos község 27 millió forintot nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 azonosítószámú, "Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért" című projekt megvalósítására.
A projekt egyik legfőbb célja a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a konzorciumban részt vevő (Tiszalök, Tiszatardos, Tiszadada, Tiszadob) településeken. Szorgalmatos a projekt keretében megvalósíthat olyan programokat és terveket, amelyek ezt a célt szolgálják. 2018. február 1-től 2021.január 14-ig.
Megvalósítandó támogatott rendezvényeink, szolgáltatásaink:
 • 4 alkalmas jobb agyféltekés rajztanfolyam
 • 4 alkalmas Nordic Walking tanfolyam
 • 4 alkalommal ’Egészségünk védelmében’ címmel előadások
 • 3 alkalommal egészségügyi szűrővizsgálatok
 • 3 × 1 hónap nyári szünidei foglalkozások
 • 4 alkalommal álláskeresési tanácsadás
 • 4 alkalmas főzőtanfolyam
 • 2 alkalommal családi konfliktuskezelés
 • 2 alkalmas gazdasági ismeretek átadása
 • egyszeri alkalmas sportbörze és sportnap
 • kompetenciamérés egyszeri alkalommal

Szorgalmatos Község honlapján minden programról informálódhatnak a lakosok.
Az aktuális ill. megvalósult programok részletei:


A megvalósult programok képei:
 • Szünidei programok (2020)
 • Álláskeresési tanácsadás - 4. előadás (2020. június 3.)
 • Álláskeresési tanácsadás - 3. előadás (2020.május.27.)
 • Egészségünk védelmében 2. előadás - Dr. Kádár István (2019. október 25. 10 óra)
 • Szűrővizsgálat, doppleres érvizsgálat - Dr. Kádár István (2019. október 25. 15 óra)
 • Családi konfliktuskezelés (2019. november 14. és november 27.)
 • Szünidei programok (2018-19)
 • Hárs- terepfutó verseny és sportnap (2019. május)
 • Családtámogatási rendszerekről (2019. február)
 • Gazdasági ismeretek (2019.január)
 • Diatetikus előadás (2018. december)
 • Álláskeresési tanácsadás (2018 októbertől)
 • Gyógytorna (folyamatos)
 • Mentálhigiénés tanácsadás (2018. októbertől)
 • Nordic walking tanfolyam (2018. szeptember)
 • Jobb agyféltekés rajztanfolyam (2018. július)  
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100 azonosító számú „4441 Szorgalmatos, Pacsirta utca 18/A szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése:

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 20 029 173 Ft, azaz húszmillió-huszonkilencezer-százhetvenhárom forint.

A beruházás kapcsán Szorgalmatos Pacsirta utca 18/A szám alatti épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése valósul meg, továbbá maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása, illetve fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése valósul meg.

A Támogató, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. május 3-án döntött arról, hogy Szorgalmatos Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Letöltés:
 • Tájékoztató a Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja keretében meghirdetett és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével megvalósított tanulmányútról:
Szorgalmatos Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Vissza a tartalomhoz